Privacyverklaring

Intro

We zijn erg blij dat u interesse hebt getoond in onze onderneming. Gegevensbescherming is van bijzonder hoge prioriteit voor het management van Apogado CVBA. Het gebruik van de internetpagina’s van Apogado CVBA is mogelijk zonder enige aanwijzing van persoonlijke gegevens; Als een betrokkene via onze website speciale bedrijfsservices wil gebruiken, kan het echter nodig zijn om persoonsgegevens te verwerken. Als de verwerking van persoonsgegevens noodzakelijk is en er geen wettelijke basis is voor een dergelijke verwerking, verkrijgen we doorgaans toestemming van de betrokkene.

De verwerking van persoonsgegevens, zoals de naam, het adres, het e-mailadres of telefoonnummer van een betrokkene, moet altijd in overeenstemming zijn met de algemene verordening gegevensbescherming (GDPR) en in overeenstemming met de landspecifieke gegevensbescherming voorschriften van toepassing op Apogado CVBA. Door middel van deze verklaring inzake gegevensbescherming wil onze onderneming het grote publiek informeren over de aard, de omvang en het doel van de persoonlijke gegevens die we verzamelen, gebruiken en verwerken. Bovendien worden betrokkenen door middel van deze verklaring inzake gegevensbescherming op de hoogte gebracht van de rechten waarop zij recht hebben.

Als controller heeft Apogado CVBA tal van technische en organisatorische maatregelen geïmplementeerd om de meest volledige bescherming van persoonsgegevens die via deze website worden verwerkt, te waarborgen. Op internet gebaseerde gegevenstransmissies kunnen echter in principe beveiligingslacunes hebben, dus absolute bescherming kan mogelijk niet worden gegarandeerd. Om deze reden is elke betrokkene vrij om persoonlijke gegevens aan ons over te dragen via alternatieve middelen, bijvoorbeeld telefonisch.

1. Definitions

De verklaring met betrekking tot de gegevensbescherming van Apogado CVBA is gebaseerd op de voorwaarden die door de Europese wetgever worden gebruikt voor de goedkeuring van de algemene verordening gegevensbescherming (GDPR). Onze verklaring inzake gegevensbescherming moet leesbaar en begrijpelijk zijn voor het grote publiek, maar ook voor onze klanten en zakelijke partners. Om dit te garanderen, willen we eerst de gebruikte terminologie toelichten.

In deze verklaring voor gegevensbescherming gebruiken we onder andere de volgende termen:

a) Personal data

 • Persoonsgegevens betekent alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon („de betrokkene”); als identificeerbaar wordt beschouwd een natuurlijke persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificator zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online identificator of van een of meer elementen die kenmerkend zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit van die natuurlijke persoon.

b) Data subject

 • Een betrokkene is elke geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon, wiens persoonsgegevens verwerkt worden door de verwerkingsverantwoordelijke.

c) Processing

 • Een verwerking is een bewerking of een geheel van bewerkingen met betrekking tot persoonsgegevens of een geheel van persoonsgegevens, al dan niet uitgevoerd via geautomatiseerde procedés, zoals het verzamelen, vastleggen, ordenen, structureren, opslaan, bijwerken of wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiden of op andere wijze ter beschikking stellen, aligneren of combineren, afschermen, wissen of vernietigen van gegevens.

d) Restriction of processing

 • Beperken van de verwerking is het markeren van opgeslagen persoonsgegevens met als doel de verwerking ervan in de toekomst te beperken.

e) Profiling

 • Profilering is elke vorm van geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens waarbij aan de hand van persoonsgegevens bepaalde persoonlijke aspecten van een natuurlijke persoon worden geëvalueerd, met name met de bedoeling zijn beroepsprestaties, economische situatie, gezondheid, persoonlijke voorkeuren, interesses, betrouwbaarheid, gedrag, locatie of verplaatsingen te analyseren of te voorspellen

f) Pseudonymisation

 • Pseudonimisering is het verwerken van persoonsgegevens op zodanige wijze dat de persoonsgegevens niet meer aan een specifieke betrokkene kunnen worden gekoppeld zonder dat er aanvullende gegevens worden gebruikt, mits deze aanvullende gegevens apart worden bewaard en technische en organisatorische maatregelen worden genomen om ervoor te zorgen dat de persoonsgegevens niet aan een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon worden gekoppeld

g) Controller or controller responsible for the processing

 • Verwerkingsverantwoordelijke, ofwel de verantwoordelijke voor de verwerking, is een natuurlijke persoon of rechtspersoon, een overheidsinstantie, een dienst of een ander orgaan die/dat, alleen of samen met anderen, het doel van en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens vaststelt, wanneer de doelstellingen van en de middelen voor deze verwerking in het Unierecht of het lidstatelijke recht worden vastgesteld, kan daarin worden bepaald wie de verwerkingsverantwoordelijke is of volgens welke criteria deze wordt aangewezen.

h) Processor

 • Een verwerker is een natuurlijke persoon of rechtspersoon, een overheidsinstantie, een dienst of een ander orgaan die/dat ten behoeve van de verwerkingsverantwoordelijke persoonsgegevens verwerkt.

i) Recipient

 • De ontvanger is een natuurlijke persoon of rechtspersoon, een overheidsinstantie, een dienst of een ander orgaan, al dan niet een derde, aan wie/waaraan de persoonsgegevens worden verstrekt. Overheidsinstanties die mogelijk persoonsgegevens ontvangen in het kader van een bijzonder onderzoek overeenkomstig het Unierecht of het lidstatelijke recht gelden echter niet als ontvangers; de verwerking van die gegevens door die overheidsinstanties strookt met de gegevensbeschermingsregels die op het betreffende verwerkingsdoel van toepassing zijn.

j) Third party

 • Een derde is een natuurlijke persoon of rechtspersoon, een overheidsinstantie, een dienst of een ander orgaan, niet zijnde de betrokkene, noch de verwerkingsverantwoordelijke, noch de verwerker, noch de personen die onder rechtstreeks gezag van de verwerkingsverantwoordelijke of de verwerker gemachtigd zijn om de persoonsgegevens te verwerken.

k)    Consent

 • Toestemming van de betrokkene is elke vrije, specifieke, geïnformeerde en ondubbelzinnige wilsuiting waarmee de betrokkene door middel van een verklaring of een ondubbelzinnige actieve handeling hem betreffende verwerking van persoonsgegevens aanvaardt.

2. Name and Address of the controller

Controller voor de doeleinden van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (GDPR), andere wetgeving inzake gegevensbescherming die van toepassing is in de lidstaten van de Europese Unie en andere bepalingen met betrekking tot gegevensbescherming is:

Apogado CVBA

Nattehofstraat 33B

2800 Mechelen

België

Tel: +32 (0)15 800 620

Mail: info@apogado.com

Website: www.apogado.com

3. Cookies

De internetpagina’s van Apogado CVBA gebruiken cookies. Cookies zijn tekstbestanden die via een internetbrowser in een computersysteem worden opgeslagen.

Veel internetsites en servers gebruiken cookies. Veel cookies bevatten een zogenaamde cookie-ID. Een cookie-ID is een unieke identificatie van de cookie. Het bestaat uit een tekenreeks waarmee internetpagina’s en -servers kunnen worden toegewezen aan de specifieke internetbrowser waarin de cookie is opgeslagen. Hierdoor kunnen bezochte internetsites en -servers de individuele browser van de betrokkene onderscheiden van andere internetbrowsers die andere cookies bevatten. Een specifieke internetbrowser kan worden herkend en geïdentificeerd met behulp van de unieke cookie-ID.

Door het gebruik van cookies kan Apogado CVBA de gebruikers van deze website voorzien van gebruiksvriendelijkere diensten die niet mogelijk zouden zijn zonder de cookie-instelling.

Door middel van een cookie kunnen de informatie en aanbiedingen op onze website worden geoptimaliseerd met de gebruiker in gedachten. Cookies stellen ons in staat om, zoals eerder vermeld, onze websitegebruikers te herkennen. Het doel van deze erkenning is om het voor gebruikers gemakkelijker te maken om onze website te gebruiken. De websitegebruiker die cookies gebruikt, b.v. hoeft geen toegangsgegevens in te voeren telkens wanneer de website wordt geopend, omdat deze wordt overgenomen door de website en de cookie dus wordt opgeslagen op het computersysteem van de gebruiker. Een ander voorbeeld is de cookie van een winkelwagentje in een online winkel. De online winkel onthoudt de artikelen die een klant via een cookie in het virtuele winkelwagentje heeft geplaatst.

De betrokkene kan op elk moment het instellen van cookies via onze website voorkomen door middel van een overeenkomstige instelling van de gebruikte internetbrowser, en kan bijgevolg het instellen van cookies permanent weigeren. Bovendien kunnen reeds ingestelde cookies op elk moment worden verwijderd via een internetbrowser of andere softwareprogramma’s. Dit is mogelijk in alle populaire internetbrowsers. Als de betrokkene de instelling van cookies in de gebruikte internetbrowser deactiveert, zijn mogelijk niet alle functies van onze website volledig bruikbaar.

4a. Verzameling van algemene gegevens en informatie

De website van Apogado CVBA verzamelt een reeks algemene gegevens en informatie wanneer een betrokkene of een geautomatiseerd systeem de website oproept. Deze algemene gegevens en informatie worden opgeslagen in de serverlogbestanden. Collected kan zijn (1) de gebruikte browsertypen en -versies, (2) het besturingssysteem gebruikt door het toegangssysteem, (3) de website van waaruit een toegangssysteem onze website bereikt (zogenaamde verwijzers), (4) de sub -websites, (5) de datum en tijd van toegang tot de internetsite, (6) een internetprotocoladres (IP-adres), (7) de internetprovider van het toegangssysteem, en (8) alle andere soortgelijke gegevens en informatie die kunnen worden gebruikt in het geval van aanvallen op onze informatietechnologiesystemen.

Wanneer we deze algemene data en informatie gebruiken zal Apogado CVBA geen conclusies maken over de betrokkene. Integendeel, deze informatie is nodig voor (1) het juist weergeven van de inhoud van onze website, (2) het optimaliseren van de inhoud van onze website alsook de advertenties, (3) het verzekeren van een lange levensduur van onze informatietechnologie systemen en website technologie en (4) het leveren van informatie aan wethandhavingsinstanties die nodig zijn voor het vervolgen van cybercriminaliteit in gevallen van cyber-attacks. Om dit te verwezenlijken analyseert Apogado CVBA anoniem opgeslagen data en informatie op statische wijze met als doel het verhogen van de gegevensbescherming en data security van onze onderneming en om een optimaal niveau van bescherming te bieden voor de persoonsgegevens die we verwerken. De anonieme data van de server log bestanden worden apart van alle andere persoonsgegevens van de betrokkene opgeslagen.

[MISSING]: 4b. Collection of data for the GDPRBox service

[MISSING]: The GDPRBox application collects and processes personal information, in order to provide you the service of helping you in executing your GDPR rights. In this context, the GDPRBox processes the next categories: Identification data. The purpose of the processing is to ensure correct security and access controls of the application, as well as provide identification possibilities when a request is sent to a company. This processing relies on the legitimate interest of the data subject, as well as the legal obligation of the receiving company to keep a record of all incoming GDPR requests. In case the GDPRBox is used to send a GDPR request to an existing GDPRBox customer, Apogado is considered the data processor, who is providing the platform as a service to that company. In case the request is sent to a non-GDPRBox customer, Apogado is considered the controller, and will only process the personal data as described in this policy.

5. Routine erasure and blocking of personal data

De gegevensbeheerder verwerkt en slaat de persoonsgegevens van de betrokkene alleen op voor de periode die nodig is om het doel van opslag te bereiken, of voor zover dit door de Europese wetgever of andere wetgevers wordt toegestaan in wet- of regelgeving waaraan de voor de verwerking verantwoordelijke is onderworpen naar.

Als het opslagdoel niet van toepassing is, of als een door de Europese wetgever of een andere bevoegde wetgever voorgeschreven bewaartermijn vervalt, worden de persoonlijke gegevens routinematig geblokkeerd of gewist in overeenstemming met de wettelijke vereisten.

6. Rights of the data subject

a) Right of confirmation

 • Elke betrokkene heeft het recht dat door de Europese wetgever wordt verleend om van de voor de verwerking verantwoordelijke de bevestiging te verkrijgen dat persoonsgegevens over hem of haar al dan niet worden verwerkt. Als een betrokkene gebruik wil maken van dit recht op bevestiging, kan hij of zij op elk moment contact opnemen met onze functionaris voor gegevensbescherming of een andere werknemer van de controller.

b) Recht van toegang

  [MISSING]:

 • Elke betrokkene heeft het recht dat door de Europese wetgever wordt verleend om van de voor de verwerking verantwoordelijke kosteloos informatie over zijn of haar opgeslagen persoonlijke gegevens en een kopie van deze informatie te verkrijgen. Bovendien verlenen de Europese richtlijnen en verordeningen de betrokkene toegang tot de volgende informatie:

  • de reden van de verwerking;
  • de categorieën van persoonsgegevens in kwestie;
  • de ontvangers of categorieën ontvangers aan wie de persoonsgegevens zijn of zullen worden bekendgemaakt, met name ontvangers in derde landen of internationale organisaties;
  • waar mogelijk de beoogde periode waarvoor de persoonsgegevens worden opgeslagen of, indien niet mogelijk, de criteria die worden gebruikt om die periode te bepalen;
  • het bestaan van het recht om bij de verwerkingsverantwoordelijke rectificatie of wissing van persoonsgegevens te verzoeken, of beperking van de verwerking van persoonsgegevens met betrekking tot de betrokkene, of bezwaar tegen die verwerking in te brengen;
  • het bestaan van het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit;
  • wanneer de persoonsgegevens niet van de betrokkene worden verzameld, alle beschikbare informatie met betrekking tot de herkomst ervan;
  • het bestaan van geautomatiseerde besluitvorming, inclusief profilering, als bedoeld in artikel 22, leden 1 en 4, van de AVGB en, althans in die gevallen, zinvolle informatie over de betrokken logica, alsmede de betekenis en de beoogde gevolgen van dergelijke verwerking voor de betrokkene.

  Bovendien heeft de betrokkene het recht informatie te verkrijgen over de vraag of persoonsgegevens worden doorgegeven aan een derde land of aan een internationale organisatie. Wanneer dit het geval is, heeft de betrokkene het recht te worden geïnformeerd over de passende waarborgen met betrekking tot de overdracht.

  Wanneer een betrokkene zijn recht tot toegang wil uitoefenen kan hij of zij contact opnemen met onze functionaris voor gegevensbescherming of een andere medewerker.

c) Recht op rectificatie

  [MISSING]:

 • Elke betrokkene heeft het recht dat door de Europese wetgever wordt verleend om onverwijld de rectificatie van onjuiste persoonsgegevens die op hem of haar betrekking hebben, bij de voor de verwerking verantwoordelijke te verkrijgen. Rekening houdend met de doeleinden van de verwerking heeft de betrokkene het recht onvolledige persoonsgegevens te vervolledigen, onder meer door een aanvullende verklaring te verstrekken.

  Wanneer een betrokkene zijn recht tot rectificatie wil uitoefenen kan hij of zij contact opnemen met onze functionaris voor gegevensbescherming of een andere medewerker.

d) Recht om te wissen (recht om te worden vergeten)

 • Elke betrokkene heeft het recht dat door de Europese wetgever wordt verleend om van de voor de verwerking verantwoordelijke het wissen van persoonsgegevens die hem of haar betreffen zonder onnodig uitstel te verkrijgen, en de voor de verwerking verantwoordelijke is verplicht om persoonsgegevens zonder onnodige vertraging te wissen wanneer een van de volgende redenen is van toepassing, zolang de verwerking niet nodig is:

  • De persoonlijke gegevens zijn niet langer nodig in verband met de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld of anderszins zijn verwerkt.
  • De betrokkene trekt de toestemming waarmee de verwerking is verwerkt in overeenkomstig artikel 6, lid 1, onder a), van de AVG, of artikel 9, lid 2, onder a), van de AVG, en wanneer er geen andere rechtsgrondslag is voor de verwerking.
  • De betrokkene heeft bezwaar tegen de verwerking overeenkomstig artikel 21, lid 1, van de AVGB en er zijn geen doorslaggevende gerechtvaardigde gronden voor de verwerking, of de betrokkene heeft bezwaar tegen de verwerking overeenkomstig artikel 21, lid 2, van de AVG.
  • De persoonsgegevens zijn onterecht verwerkt.
  • De persoonsgegevens moeten worden gewist om te voldoen aan een wettelijke verplichting in de wetgeving van de Unie of de lidstaat waaraan de voor de verwerking verantwoordelijke is onderworpen.
  • De persoonsgegevens zijn verzameld met betrekking tot het aanbieden van diensten van de informatiemaatschappij als bedoeld in artikel 8, lid 1, van de AVG.

  Als een van de bovengenoemde redenen van toepassing is, en een betrokkene wil verzoeken om verwijdering van persoonlijke gegevens die door Apogado CVBA zijn opgeslagen, kan hij of zij op elk moment contact opnemen met onze functionaris voor gegevensbescherming of een andere werknemer van de verantwoordelijke. De functionaris voor gegevensbescherming van Apogado CVBA of een andere medewerker moet er onmiddellijk voor zorgen dat aan het verzoek tot verwijdering onmiddellijk wordt voldaan.

  Wanneer de verwerkingsverantwoordelijke de persoonsgegevens openbaar heeft gemaakt en overeenkomstig Artikel 17 lid 1 verplicht is de persoonsgegevens te wissen, neemt hij, rekening houdend met de beschikbare technologie en de uitvoeringskosten, redelijke maatregelen, waaronder technische maatregelen, om verwerkingsverantwoordelijken die de persoonsgegevens verwerken, ervan op de hoogte te stellen dat de betrokkene de verwerkingsverantwoordelijken heeft verzocht om iedere koppeling naar, of kopie of reproductie van die persoonsgegevens te wissen, voor zover dat verwerking niet nodig is. De functionaris voor gegevensbescherming van Apogado CVBA of een andere werknemer zal de nodige maatregelen nemen voor elk afzonderlijk geval.

e) Recht op beperking van verwerking

 • Elke betrokkene heeft het recht dat door de Europese wetgever wordt verleend om van de voor de verwerking verantwoordelijke een beperking van de verwerking te verkrijgen wanneer een van de volgende situaties van toepassing is:

  • De juistheid van de persoonsgegevens wordt door de betrokkene betwist, gedurende een periode die de controller in staat stelt de juistheid van de persoonsgegevens te verifiëren.
  • De verwerking is onwettig en de betrokkene verzet zich tegen het wissen van de persoonlijke gegevens en vraagt in plaats daarvan de beperking van het gebruik ervan.
  • De verantwoordelijke voor de verwerking heeft de persoonsgegevens niet langer nodig voor de doeleinden van de verwerking, maar deze worden door de betrokkene vereist voor het instellen, uitoefenen of verdedigen van juridische claims.
  • De betrokkene heeft bezwaar gemaakt tegen verwerking overeenkomstig artikel 21, lid 1, van de AVG in afwachting van de verificatie of de legitieme gronden van de voor de verwerkingsverantwoordelijke prevaleren boven die van de betrokkene.

  Als aan een van de bovengenoemde voorwaarden is voldaan en een betrokkene de beperking van de verwerking van door Apogado CVBA opgeslagen persoonsgegevens wil aanvragen, kan hij of zij op elk moment contact opnemen met onze functionaris voor gegevensbescherming of een andere werknemer van de controller. De functionaris voor gegevensbescherming van Apogado CVBA of een andere medewerker regelt de beperking van de verwerking.

f) Recht op gegevensportabiliteit

  [MISSING]:

 • Elke betrokkene heeft het recht dat door de Europese wetgever wordt verleend om de hem betreffende persoonsgegevens die aan een verantwoordelijke zijn verstrekt, in een gestructureerd, veelgebruikt en machineleesbaar formaat te ontvangen. Hij of zij heeft het recht deze gegevens aan een andere voor de verwerking verantwoordelijke door te geven zonder belemmering van de voor de verwerking verantwoordelijke waarop de persoonsgegevens zijn verstrekt, mits de verwerking is gebaseerd op toestemming overeenkomstig artikel 6, lid 1, onder a) van de GDPR of artikel 9, lid 2, onder a), van de AVG, of een overeenkomst op grond van artikel 6, lid 1, onder b), van de AVG, en de verwerking gebeurt met geautomatiseerde middelen, zolang de verwerking is niet noodzakelijk voor de uitvoering van een taak die wordt uitgevoerd in het openbaar belang of bij de uitoefening van het openbaar gezag door de voor de verwerking verantwoordelijke.

  Bovendien heeft de betrokkene bij de uitoefening van zijn recht op gegevensportabiliteit overeenkomstig artikel 20, lid 1, van de AVGB het recht persoonsgegevens rechtstreeks van de ene voor de andere naar de andere te laten overbrengen, indien dit technisch haalbaar is en wanneer dit niet gebeurt. nadelig beïnvloeden de rechten en vrijheden van anderen.

  Om het recht op gegevensportabiliteit te doen gelden, kan de betrokkene op elk moment contact opnemen met de gegevensbeschermingsfunctionaris die is aangewezen door Apogado CVBA of een andere werknemer.

g) Recht op bezwaar

  [MISSING]:

 • Elke betrokkene heeft het recht dat door de Europese wetgever wordt verleend om op grond van zijn of haar specifieke situatie te allen tijde bezwaar te maken tegen de verwerking van persoonsgegevens die op hem of haar betrekking hebben en die is gebaseerd op punt (e) of (f) ) van artikel 6, lid 1, van de AVG. Dit geldt ook voor profilering op basis van deze bepalingen.

  Apogado CVBA zal de persoonsgegevens niet langer verwerken in het geval van bezwaar, tenzij we overtuigende legitieme redenen voor de verwerking kunnen aantonen die de belangen, rechten en vrijheden van de betrokkene negeren, of voor de oprichting, uitoefening of verdediging van juridische claims.

  Als Apogado CVBA persoonsgegevens voor directmarketingdoeleinden verwerkt, heeft de betrokkene het recht om te allen tijde bezwaar te maken tegen de verwerking van persoonsgegevens die hem of haar voor dergelijke marketing betreffen. Dit geldt voor profilering voor zover deze verband houdt met dergelijke direct marketing. Als de betrokkene bezwaar maakt tegen Apogado CVBA voor de verwerking voor directmarketingdoeleinden, zal Apogado CVBA de persoonsgegevens voor deze doeleinden niet langer verwerken.

  Bovendien heeft de betrokkene het recht om, om redenen die verband houden met zijn of haar specifieke situatie, bezwaar te maken tegen de verwerking door Apogado CVBA van persoonsgegevens van hem of haar voor wetenschappelijke of historische onderzoeksdoeleinden, of voor statistische doeleinden overeenkomstig artikel 89 ( 1) van de AVG, tenzij de verwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van een taak die om redenen van openbaar belang wordt uitgevoerd.

  Om het recht op bezwaar uit te oefenen, kan de betrokkene rechtstreeks contact opnemen met de functionaris voor gegevensbescherming van Apogado CVBA of een andere werknemer. Bovendien is de betrokkene vrij in het kader van het gebruik van de diensten van de informatiemaatschappij en niettegenstaande Richtlijn 2002/58 / EG, om zijn of haar recht om bezwaar te maken via geautomatiseerde middelen met behulp van technische specificaties.

h) Geautomatiseerde individuele besluitvorming, inclusief profilering

 • Elke betrokkene heeft het recht dat door de Europese wetgever wordt verleend om niet te worden onderworpen aan een beslissing die uitsluitend is gebaseerd op geautomatiseerde verwerking, inclusief profilering, die rechtsgevolgen teweegbrengt jegens hem of haar, of op vergelijkbare wijze van invloed op hem of haar, zolang de beslissing (1) niet noodzakelijk is voor het aangaan of de uitvoering van een contract tussen de betrokkene en een voor de verwerking verantwoordelijke, of (2) niet is toegestaan volgens de wetgeving van de Unie of de lidstaat waaraan de voor de verwerking verantwoordelijke is onderworpen en die ook passende maatregelen treffen om de rechten en vrijheden en legitieme belangen van de betrokkene te beschermen, of (3) niet gebaseerd is op uitdrukkelijke toestemming van de betrokkene.

  Indien de beslissing (1) noodzakelijk is voor het aangaan of de uitvoering van een contract tussen de betrokkene en een gegevensbeheerder, of (2) deze is gebaseerd op uitdrukkelijke toestemming van de betrokkene, implementeert Apogado CVBA passende maatregelen ter vrijwaring de rechten en vrijheden en legitieme belangen van de betrokkene, althans het recht op menselijke tussenkomst van de voor de verwerking verantwoordelijke, om zijn of haar standpunt kenbaar te maken en de beslissing te betwisten.

  Als de betrokkene de rechten met betrekking tot geautomatiseerde individuele besluitvorming wenst uit te oefenen, kan hij of zij op elk moment rechtstreeks contact opnemen met onze gegevensbeschermingsfunctionaris van Apogado CVBA of een andere werknemer van de verantwoordelijke.

i) Recht om toestemming in te trekken

 • Elke betrokkene heeft het recht dat door de Europese wetgever wordt verleend om zijn of haar toestemming voor de verwerking van zijn of haar persoonlijke gegevens op elk moment in te trekken.

  Indien de betrokkene gebruik wenst te maken van het recht om de toestemming in te trekken, kan hij of zij op elk moment rechtstreeks contact opnemen met onze functionaris voor gegevensbescherming van Apogado CVBA of een andere werknemer van de verantwoordelijke.

7. Gegevensbescherming voor applicaties en de aanvraagprocedures

De gegevensbeheerder verzamelt en verwerkt de persoonsgegevens van aanvragers met het oog op de verwerking van de aanvraagprocedure. De verwerking kan ook elektronisch worden uitgevoerd. Dit is met name het geval als een aanvrager overeenkomstige aanvraagdocumenten per e-mail of via een webformulier op de website indient bij de verantwoordelijke voor de verwerking. Als de gegevensbeheerder een arbeidsovereenkomst met een aanvrager afsluit, worden de ingediende gegevens opgeslagen met het oog op de verwerking van de arbeidsrelatie in overeenstemming met de wettelijke vereisten. Indien door de voor de verwerking verantwoordelijke geen arbeidsovereenkomst met de aanvrager wordt gesloten, worden de aanvraagdocumenten automatisch twee maanden na kennisgeving van de weigering gewist, op voorwaarde dat geen andere legitieme belangen van de voor de verwerking verantwoordelijke tegen het wissen zijn. Andere legitieme belangen in deze relatie zijn, b.v. een bewijslast in een procedure onder de Algemene wet gelijke behandeling (AGG).

8. Gegevensbeschermingsbepalingen betreffende de toepassing en het gebruik van Facebook

Op deze website heeft de controller geïntegreerde componenten van de onderneming Facebook. Facebook is een sociaal netwerk.

Een sociaal netwerk is een plaats voor sociale ontmoetingen op het internet, een online gemeenschap dat er voor zorgt dat gebruikers met elkaar kunnen communiceren en interacties maken in een virtuele omgeving. Een sociaal netwerk kan functioneren als een platform waar men meningen en ervaringen kan delen, de internet gemeenschap kan het ook gebruiken om persoonlijke of zakelijke informatie aan te bieden. Gebruikers van facebook kunnen privé proflielen aanmaken, fotos uploaden en vriendschapsverzoeken te versturen om te netwerken.

De werkmaatschappij van Facebook is Facebook, Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, Verenigde Staten. Als een persoon buiten de Verenigde Staten of Canada woont, is de controller de Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbor, Dublin 2, Ierland.

Bij elke oproep op een van de afzonderlijke pagina’s van deze internetwebsite, die door de controller wordt beheerd en waarin een Facebook-component (Facebook-invoegtoepassingen) is geïntegreerd, is de webbrowser op het informatietechnologiesysteem van de betrokkene automatisch gevraagd om de weergave van de overeenkomstige Facebook-component van Facebook te downloaden via het Facebook-onderdeel. Een overzicht van alle Facebook Plug-ins is te vinden op https://developers.facebook.com/docs/plugins/. Tijdens deze technische procedure wordt Facebook op de hoogte gebracht van welke specifieke subsite van onze website door de betrokkene werd bezocht.

Als de betrokkene tegelijkertijd is ingelogd op Facebook, zal Facebook elke call-up naar onze website kunnen detecteren alsook welke specifieke sub-sites bezocht worden via onze internetpagina en dit gedurende heel de periode dat de betrokkene op onze site verblijft. Deze informatie wordt opgeslagen door het facebook component en geassocieerd met het facebook account van de betrokkene. Als de betrokkene klikt op één van de Facebook knoppen die geïntegreerd is met onze website, zoals bijvoorbeeld de “like” knop, of als de betrokkene een comment indient, dan zal Facebook deze informatie met de persoonlijke Facebook user account van de betrokkene koppelen en vervolgens deze persoonsgegevens opslaan.

Facebook ontvangt altijd via het Facebook-onderdeel informatie over een bezoek aan onze website door de betrokkene, telkens wanneer de betrokkene tegelijkertijd op Facebook is ingelogd tijdens het oproepen van onze website. Dit gebeurt ongeacht of de betrokkene op de Facebook-component klikt of niet. Als een dergelijke overdracht van informatie naar Facebook niet wenselijk is voor de betrokkene, kan hij of zij dit voorkomen door zich af te melden bij zijn Facebook-account voordat een oproep naar onze website wordt gedaan.

De richtlijn voor gegevensbescherming, gepubliceerd door Facebook, die beschikbaar is op https://facebook.com/about/privacy/, biedt informatie over het verzamelen, verwerken en gebruiken van persoonlijke gegevens door Facebook. Daarnaast wordt daar uitgelegd welke instellingsopties Facebook biedt om de privacy van de betrokkene te beschermen. Bovendien zijn verschillende configuratie-opties beschikbaar gemaakt om de eliminatie van datatransmissie naar Facebook, b.v. de Facebook-blocker van de provider Webgraph, die te vinden is op http://webgraph.com/resources/facebookblocker/. Deze toepassingen kunnen door de betrokkene worden gebruikt om een datatransmissie naar Facebook te elimineren.

9. Gegevensbeschermingsbepalingen met betrekking tot de toepassing en het gebruik van Google Analytics (met anonimiseringsfunctie)

Op deze website heeft de controller geïntegreerde componenten van Google Analytics (met de anonimisering functie) toegevoegd. Google Analytics is een web analytics dienst. Web analytics is het verzamelen, opslaan en analyseren van data over het gedrag van de gebruikers die de website bezoeken. Een Web analytics dienst verzamelt, inter alia, data over de website waar de persoon vandaan komt (de zogenoemde referrer), welke subpaginas er zijn bezocht en hoe lang deze zijn bezocht. Web analytics worden voornamelijk gebruikt voor de optimalisatie van een website en om een kosten-batenanalyse te maken over internet adverteren.

De exploitant van het Google Analytics-onderdeel is Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, Verenigde Staten.

Voor webanalyse via Google Analytics gebruikt de controller de toepassing ‘_gat. _AnonymizeIp’. Door middel van deze applicatie wordt het IP-adres van de internetverbinding van de betrokkene door Google ingekort en geanonimiseerd bij het bezoeken van onze websites vanuit een lidstaat van de Europese Unie of een andere verdragsluitende staat bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte.

Het doel van de Google Analytics-component is om het verkeer op onze website te analyseren. Google gebruikt de verzamelde gegevens en informatie, onder meer om het gebruik van onze website te evalueren en om online rapporten te verstrekken, die de activiteiten op onze websites tonen, en om andere diensten aan te bieden met betrekking tot het gebruik van onze website voor ons.

Google Analytics plaatst een cookie in het informatietechnologiesysteem van de betrokkene. De definitie van cookies is hierboven uitgelegd. Met het instellen van de cookie kan Google het gebruik van onze website analyseren. Bij elke oproep naar een van de afzonderlijke pagina’s van deze internetsite, die wordt beheerd door de controller en waarin een Google Analytics-component is geïntegreerd, verzendt de internetbrowser op het informatietechnologiesysteem van de betrokkene automatisch gegevens via de Google Analytics-component ten behoeve van online adverteren en de afrekening van commissies bij Google. In de loop van deze technische procedure verwerft de onderneming Google kennis van persoonlijke informatie, zoals het IP-adres van de betrokkene, die Google onder meer dient om de oorsprong van bezoekers en klikken te begrijpen en vervolgens provisieschikkingen te creëren.

De cookie wordt gebruikt voor het opslaan van persoonlijke informatie, zoals de toegangstijd, de locatie van waaruit de toegang is gemaakt en de frequentie van bezoeken van onze website door de betrokkene. Bij elk bezoek aan onze website zullen dergelijke persoonlijke gegevens, waaronder het IP-adres van de internettoegang die door de betrokkene wordt gebruikt, worden doorgestuurd naar Google in de Verenigde Staten van Amerika. Deze persoonlijke gegevens worden door Google in de Verenigde Staten van Amerika opgeslagen. Google kan deze persoonlijke gegevens die via de technische procedure zijn verzameld, doorgeven aan derden.

De betrokkene kan, zoals hierboven vermeld, het plaatsen van cookies via onze website op elk moment voorkomen door middel van een overeenkomstige aanpassing van de gebruikte webbrowser en zo het instellen van cookies permanent weigeren. Een dergelijke aanpassing aan de gebruikte internetbrowser zou ook voorkomen dat Google Analytics een cookie plaatst op het informatietechnologiesysteem van de betrokkene. Daarnaast kunnen cookies die al in gebruik zijn door Google Analytics op elk moment worden verwijderd via een webbrowser of andere softwareprogramma’s.

Bovendien heeft de betrokkene de mogelijkheid om bezwaar te maken tegen een verzameling gegevens die wordt gegenereerd door Google Analytics, die verband houdt met het gebruik van deze website, evenals de verwerking van deze gegevens door Google en de kans om dergelijke gegevens te voorkomen. . Hiervoor moet de betrokkene een browser-add-on downloaden onder de link https://tools.google.com/dlpage/gaoptout en deze installeren. Deze browser add-on vertelt Google Analytics via een JavaScript, dat alle gegevens en informatie over de bezoeken van internetpagina’s mogelijk niet worden verzonden naar Google Analytics. De installatie van de browser-add-ons wordt door Google als een bezwaar beschouwd. Als het informatietechnologiesysteem van de betrokkene later wordt verwijderd, geformatteerd of opnieuw wordt geïnstalleerd, moet de betrokkene de browser-add-ons opnieuw installeren om Google Analytics uit te schakelen. Als de invoegtoepassing voor de browser werd verwijderd door de betrokkene of een andere persoon die te wijten is aan hun competentiegebied, of is uitgeschakeld, is het mogelijk om de herinstallatie of reactivering van de invoegtoepassingen van de browser uit te voeren.

Verdere informatie en de toepasselijke gegevensbeschermingsbepalingen van Google kunnen worden opgehaald onder https://www.google.com/intl/en/policies/privacy/ en onder http://www.google.com/analytics/terms/us. html. Google Analytics wordt nader toegelicht onder de volgende link https://www.google.com/analytics/.

10. Gegevensbeschermingsbepalingen over de toepassing en het gebruik van Google+

Op deze website heeft de controller een geïntegreerde Google+ knop toegevoegd als component. Google+ is een sociaal netwerk. Een sociaal netwerk is een plaats voor sociale ontmoetingen op het internet, een online gemeenschap dat er voor zorgt dat gebruikers met elkaar kunnen communiceren en interacties maken in een virtuele omgeving. Een sociaal netwerk kan functioneren als een platform waar men meningen en ervaringen kan delen, de internet gemeenschap kan het ook gebruiken om persoonlijke of zakelijke informatie aan te bieden. Gebruikers van facebook kunnen privé proflielen aanmaken, fotos uploaden en vriendschapsverzoeken te versturen om te netwerken.

De werkmaatschappij van Google+ is Google Inc., 1600 Amphitheater Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, VERENIGDE STATEN.

Bij elke oproep naar een van de afzonderlijke pagina’s van deze website, die wordt beheerd door de controller en waarop een Google+ knop is geïntegreerd, downloadt de internetbrowser op het informatietechnologiesysteem van de betrokkene automatisch een weergave van de corresponderende Google + -knop van Google via het respectieve component van de Google+ knop. Tijdens deze technische procedure wordt Google op de hoogte gebracht van welke specifieke subpagina van onze website door de betrokkene werd bezocht. Meer informatie over Google+ is beschikbaar op https://developers.google.com/+/.

Als de betrokkene tegelijkertijd is ingelogd op Google+, zal Google+ elke call-up naar onze website kunnen detecteren alsook welke specifieke sub-sites bezocht worden via onze internetpagina en dit gedurende heel de periode dat de betrokkene op onze site verblijft, Deze informatie wordt opgeslagen door de Google+ knop en geassocieerd met het Google+ account van de betrokkene.

Wanneer de betrokkene klikt op de geïntegreerde Google+ knop en bijgevolg 1 Google+ aanbeveling geeft, dan zal Google deze informatie toevoegen aan de persoonlijke Google+ account van de betrokkene en slaat deze persoonsgegevens op. Google slaat de Google+ 1 aanbeveling van de betrokkene op en maakt dat publiekelijk toonbaar in overeenstemming met de voorwaarden die door de betrokkene zijn aanvaard. Daarbij wordt de Google+ 1 aanbeveling die de betrokkene geeft, samen met andere persoonsgegevens zoals de Google+ gebruikersnaam van de betrokkene en de profiel foto, opgeslagen en verwerkt door andere Googlediensten zoals de zoekmachine resultaten van de Google zoekmachine, de Googleaccount van de betrokkene, of andere plaatsen zoals bijvoorbeeld op internetpagina’s of het wordt gebruikt voor reclame. Google kan ook het bezoek aan de website koppelen met andere persoonsgegevens die ze hebben opgeslagen. Google slaat deze persoonsgegevens op met als doel de verschillende diensten te verbeteren en optimaliseren.

Via de Google+ knop ontvangt Google informatie dat de betrokkene onze website heeft bezocht, als de betrokkene ten tijde van het oproepen van onze website is aangemeld bij Google+. Dit gebeurt ongeacht of de betrokkene klikt of niet op de knop Google+ klikt.

Als de betrokkene geen persoonlijke gegevens aan Google wil doorgeven, kan hij of zij die overdracht voorkomen door zich af te melden bij zijn Google+ account voordat hij onze website oproept.

Verdere informatie en de gegevensbeschermingsbepalingen van Google kunnen worden opgehaald via https://www.google.com/intl/en/policies/privacy/. Meer referenties van Google over de Google+ 1-knop kunnen worden verkregen via https://developers.google.com/+/web/buttons-policy.

11. Gegevensbeschermingsbepalingen over de toepassing en het gebruik van LinkedIn

De controller heeft op deze website geïntegreerde componenten van de LinkedIn Corporation. LinkedIn is een op internet gebaseerd sociaal netwerk waarmee gebruikers met bestaande zakelijke contacten verbinding kunnen maken en nieuwe zakelijke contacten kunnen leggen. Meer dan 400 miljoen geregistreerde mensen in meer dan 200 landen gebruiken LinkedIn. Zo is LinkedIn momenteel het grootste platform voor zakelijke contacten en een van de meest bezochte websites ter wereld.

De werkmaatschappij van LinkedIn is LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court Mountain View, CA 94043, VERENIGDE STATEN. Voor privacyaangelegenheden buiten de VERENIGDE STATEN LinkedIn Ierland, Privacybeleid Issues, Wilton Plaza, Wilton Place, Dublin 2, Ierland, is verantwoordelijk.

Bij elke oproep op een van de afzonderlijke pagina’s van deze internetsite, die wordt beheerd door de controller en waarop een LinkedIn-component (LinkedIn plug-in) is geïntegreerd, is de internetbrowser op het informatietechnologiesysteem van de betrokkene automatisch gevraagd om een weergave van het bijbehorende LinkedIn-onderdeel van LinkedIn te downloaden. Meer informatie over de LinkedIn plug-in is mogelijk te vinden op https://developer.linkedin.com/plugins. Tijdens deze technische procedure verwerft LinkedIn kennis van welke specifieke subpagina van onze website door de betrokkene werd bezocht.

Als de betrokkene tegelijkertijd is ingelogd op LinkedIn, zal LinkedIn elke call-up naar onze website kunnen detecteren alsook welke specifieke sub-sites bezocht worden via onze internetpagina en dit gedurende heel de periode dat de betrokkene op onze site verblijft, Deze informatie wordt opgeslagen door het LinkedIn component en geassocieerd met het LinkedIn account van de betrokkene. Als de betrokkene klikt op één van de LinkedIn knoppen die geïntegreerd is met onze website, dan zal LinkedIn deze informatie met de persoonlijke LinkedIn user account van de betrokkene koppelen en vervolgens deze persoonsgegevens opslaan.

Wanneer de betrokkene onze website bezoekt en indien hij op dat moment op LinkedIn is ingelogd, zal LinkedIn hierover informatie krijgen via het LinkedIn component. Dit gebeurt ongeacht of de persoon op de LinkedIn knop drukt of niet. Als deze overdracht van informatie naar LinkedIn niet gewenst is door de betrokkene dan kan hij of zij dit voorkomen door het LinkedIn account uit te loggen voordat men onze website bezoekt.

LinkedIn biedt onder https://www.linkedin.com/psettings/guest-controls de mogelijkheid om je af te melden voor e-mailberichten, sms-berichten en getargete advertenties, evenals de mogelijkheid om advertentie-instellingen te beheren. LinkedIn maakt ook gebruik van partners zoals Eire, Google Analytics, BlueKai, DoubleClick, Nielsen, Comscore, Eloqua en Lotame. Het instellen van dergelijke cookies kan worden geweigerd via https://www.linkedin.com/legal/cookie-policy. Het toepasselijke privacybeleid voor LinkedIn is beschikbaar op https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy. Het LinkedIn-cookiebeleid is beschikbaar onder https://www.linkedin.com/legal/cookie-policy.

12. Gegevensbeschermingsbepalingen over de toepassing en het gebruik van Twitter

Twitter is een meertalig, publiekelijk toegankelijke microblogging dienst waar gebruikers zogenaamde “tweets” kunnen aanmaken en verspreiden. Dit zijn korte berichten die qua grootte gelimiteerd zijn tot 140 tekens. Deze korte berichten zijn beschikbaar voor iedereen, ook zij die niet op Twitter zijn ingelogd. De tweets worden ook getoond aan de zogenoemde volgers van de gebruiker. Volgers zijn Twittergebruikers die tweets van andere volgen. Verder laat Twitter je ook toe om een breed publiek aan te spreken via hashtags, links of retweets.

De exploitant van Twitter is Twitter, Inc., 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, VERENIGDE STATEN.

Bij elke oproep naar een van de afzonderlijke pagina’s van deze website, die wordt beheerd door de controller en waarop een Twitter-component (Twitter-knop) is geïntegreerd, wordt de internetbrowser op het informatietechnologiesysteem van de betrokkene automatisch gevraagd om een weergave van het bijbehorende Twitter-onderdeel van Twitter te downloaden. Meer informatie over de Twitter-knoppen is beschikbaar op https://about.twitter.com/de/resources/buttons. Tijdens deze technische procedure krijgt Twitter kennis van welke specifieke subpagina van onze website door de betrokkene werd bezocht. Het doel van de integratie van de Twitter-component is een heruitzending van de inhoud van deze website zodat onze gebruikers deze webpagina kunnen introduceren in de digitale wereld en onze bezoekersaantallen kunnen vergroten.

Als de betrokkene tegelijkertijd is ingelogd op Twitter, zal Twitter elke call-up naar onze website kunnen detecteren alsook welke specifieke sub-sites bezocht worden via onze internetpagina en dit gedurende heel de periode dat de betrokkene op onze site verblijft, Deze informatie wordt opgeslagen door het Twitter component en geassocieerd met het Twitter account van de betrokkene. Als de betrokkene klikt op één van de Twitter knoppen die geïntegreerd is met onze website, dan zal Twitter deze informatie met de persoonlijke Twitter user account van de betrokkene koppelen en vervolgens deze persoonsgegevens opslaan.

Twitter ontvangt informatie via de Twitter-component dat de betrokkene onze website heeft bezocht, op voorwaarde dat de betrokkene op Twitter is ingelogd op het moment van het oproepen van onze website. Dit gebeurt ongeacht of de persoon op de Twitter-component klikt of niet. Als een dergelijke overdracht van informatie naar Twitter niet wenselijk is voor de betrokkene, kan hij of zij dit voorkomen door zich af te melden bij zijn Twitter-account voordat een oproep naar onze website wordt gedaan.

De van toepassing zijnde gegevensbeschermingsbepalingen van Twitter zijn toegankelijk via https://twitter.com/privacy?lang=en.

13. Rechtsgrondslag voor de verwerking

Art. 6(1) lit. a GDPR bepaalt de rechtsgrond voor verwerkingen waarbij we toestemming krijgen voor een specifiek verwerkingsdoel. Als het verwerken van persoonsgegevens nodig is voor het uitvoeren van een overeenkomst waarbij de betrokkene partij is, zoals het geval is wanneer bijvoorbeeld verwerkingen nodig zijn voor het aanvoeren van goederen of om een andere dienst aan te bieden, dan is dit gebaseerd op Artikel 6(1) lit. b GDPR. Hetzelfde is van toepassing op verwerkingen die nodig zijn voor het uitvoeren van precontractuele maatregelen, bijvoorbeeld bij vragen over onze producten of diensten. Wanneer ons bedrijf onderhevig is aan een wettelijke verplichting waarbij verwerkingen van persoonsgegevens nodig zijn, zoals bij het naleven van belastingplicht, dan is die verwerking gegrond in Artikel 6(1) lit. c GDPR. In zeldzame gevallen kan het nodig zijn om de vitale belangen van de betrokkene of een andere natuurlijke persoon te beschermen. Dit zou het geval zijn wanneer bijvoorbeeld een bezoeker gewond zou raken in ons bedrijf en zijn naam, leeftijd, informatie over zijn ziektekostenverzekering of andere vitale informatie moet worden doorgegeven aan een dokter, ziekenhuis of andere derde partij. De verwerking zou dan vallen onder Art. 6(1) lit. d GDPR. Als laatste kunnen verwerkingen nog vallen onder Artikel 6(1) lit. f GDPR. Deze rechtsgrond wordt gebruikt voor verwerkingen die niet onder de andere rechtsgronden vallen, als de verwerkingen nodig zijn voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van de verwerkersverantwoordelijke of van een derde, behalve wanneer deze belangen in strijd zijn met de belangen en fundamentele rechten en vrijheden van de betrokkene. Deze verwerkingen zijn in het bijzonder toegestaan omdat ze specifiek genoemd zijn door de Europese wetgever. Deze beschouwd verwerkingen op basis van gerechtvaardigde belangen juridisch correct wanneer we kunnen aannemen dat de betrokkene een klant is van de verwerkingsverantwoordelijke. (Recital 47 Zin 2 GDPR).

14. De legitieme belangen die door de verwerkingsverantwoordelijke of door een derde worden nagestreefd

Wanneer de verwerking van persoonsgegevens is gebaseerd op artikel 6, lid 1 – f van de GDPR, is het legitieme belang het uitvoeren van onze activiteiten ten gunste van het welzijn van al onze werknemers en de aandeelhouders.

15. Periode waarin de persoonlijke gegevens worden opgeslagen

De criteria die worden gebruikt om de periode van opslag van persoonlijke gegevens te bepalen, is de respectieve wettelijke bewaarperiode. Na het verstrijken van die periode worden de bijbehorende gegevens routinematig verwijderd, zolang dit niet langer nodig is voor de uitvoering van het contract of het aangaan van een contract.

16. Verstrekking van persoonsgegevens als wettelijk of contractueel vereiste; Vereiste noodzakelijk om een contract aan te gaan; Verplichting van de betrokkene om de persoonsgegevens te verstrekken; mogelijke gevolgen van het niet verstrekken van dergelijke gegevens

We maken duidelijk dat het aanbrengen van persoonsgegevens gedeeltelijk vereist wordt door de wet (bv. Wet op belasting) of het kan resulteren uit contractuele vereisten (bv. Informatie over de partner in het contract). Soms is het nodig een contract af te sluiten waarbij de betrokkene ons persoonsgegevens heeft afgegeven die vervolgens door ons verwerkt moeten worden. De betrokkene is bijvoorbeeld verplicht om ons te voorzien van persoonsgegevens wanneer ons bedrijf een contract tekent met hem of haar. Als deze persoonsgegevens niet zijn voorzien zou het contract niet geldig zijn. Voordat er persoonsgegevens van de betrokkene zijn gegeven, moet de betrokkene contact opnemen met onze functionaris voor gegevensbescherming. Onze functionaris voor gegevensbescherming maakt duidelijk aan de betrokkene of de persoonsgegevens nodig zijn voor wettelijke of contractuele vereisten of het afronden van een contract en ook of er een verplichting is om deze persoonsgegevens af te geven en wat de consequenties zijn wanneer men kiest om het niet af te geven.

17. Bestaan van geautomatiseerde besluitvorming

Wij maken als bedrijf geen gebruik van automatische beslissing of profileringen.